Závazné všeobecné podmínky

Všeobecné závazné podmínky rezervace účasti na akcích hokejové školy ICEBERG prostřednictvím internetu.
Předmět obchodních podmínek Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují rezervace míst na sportovních akcích provozovaných Alatyr sky s.r.o. IČ 24263371 (dále jen „provozovatel“)[1] prostřednictvím internetu a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají, vymezují práva provozovatele a zákazníka a platí pouze při rezervaci míst na sporotovních akcích přes internet.
Smluvní partner Pokud není uvedeno jinak, rezervací místa na sportovní akci vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem.
Rezervace místa na sportovních akcích Zákazník bere na vědomí, že rezervace místa (účast) na sportovní akci je závazná a v případě, že do tří dnů ode dne vytvoření rezervace zákazník neuhradí zálohu ve stanovené výši, rezervace zaniká. Pro rezervaci místa na sportovní akci zákazník vyplní formulář objednávky umístěný na webových stránkách https://www.hockey4u.eu/ a odešle jej prostřednictvím těchto webových stránek nebo na email info@Hockey4u.eu. Provozovatel provede rezervaci na základě obdržené objednávky a zaplacené zálohy. Pokud zákazník tyto pokyny nedodrží, provozovatel neručí za správné provedení rezervace přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace.
Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Uvedené obchodní podmínky nabývají platnosti dnem provedení rezervace zákazníkem. 
Cena a záloha při rezervaci
Cena za akce je uvedena na webových strankách provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH. Ceny mohou být uvedeny v eurech. Platba může být uskutečněna v českých korunách, a to dle aktuálního kurzu České národní banky v den provedení transakce. Pro rezervaci jednoho místa na sportovní akci musí zákazník zaplatit nevratnou zálohu ve výši 100 eur (nebo odpovídající částku v českých korunách dle aktuálního kurzu ČNB v den platby), která se započítává do celkové ceny akce.
Záloha se účtuje za konkrétní akci, která je vždy uvedena při zadávání objednávky.
Není-li výslovně uvedeno jinak, zaplacená záloha je nevratná.
Záruky
Provozovatel neručí za správnost, úplnost či aktuálnost informací v nabídce akcí na webových stránkách https://www.hockey4u.eu/, s výjimkou úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude provozovatel upravovat informace o konání akcí nebo akce rušit, zveřejní tyto informace na webových stránkách https://www.hockey4u.eu/ nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram atd).
Podmínky místa konání akce
Rezervací místa na akci vyjadřuje zákazník souhlas s provozními předpisy místa konání akce, s pokyny pořadatele a s dalšími z toho vyplývajícími podmínkami.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Předmět reklamačního řádu
Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. rezervace místa na sportovní akci prostřednictvím https://www.hockey4u.eu/
Nestandardní situace vzniklé při rezervaci a v průběhu konání akce
V případě jakýchkoliv nestandardních situací vzniklých při konání akce, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat zástupce provozovatele. V případě, že při rezervaci prostřednictvím internetu došlo k odepsání částky z účtu zákazníka, ale částka nebyla připsána na účet provozovatele, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby musí zákazník uplatnit v bance, jejímž prostřednictvím platba proběhla.
Vrácení zálohy
Zaplacená záloha při rezervaci není vratná. Ve výjimečných případech může provozovatel ze závažných důvodů rozhodnout o přesunutí zálohy pro použití na rezervaci dalších akcí Alatyr sky s.r.o.
V Praze dne 25.10.2019